Algemene voorwaarden

V7 27-12-2018 | 13:08:54

Deze website is eigendom van Longfonds. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van ADEMNOOT - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Longfonds en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Longfonds en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Longfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Longfonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op ADEMNOOT, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Longfonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Longfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website ADEMNOOT zullen Longfonds en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Longfonds en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Longfonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Longfonds en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verstrekt aan Eventix ten behoeve van het sturen van de toegangsbewijs. Uw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Longfonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Longfonds en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Longfonds wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: service@longfonds.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website ADEMNOOT jonger is dan 16 jaar, zal Longfonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Longfonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Longfonds en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Longfonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Inschrijving

De inschrijvingsperiode start op 5 oktober 2018 en sluit op 26 januari 2019. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen niet meedoen. Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld direct is betaald via iDEAL.

Inschrijfgeld

Vroege zangvogeltarief (tot 15 oktober)
25 euro

Normaal inschrijftarief
29 euro

Heb je je inschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Probeer dan een familielid of vriend als invaller te regelen. We kunnen het inschrijf- en sponsorgeld niet terugstorten, maar komt uiteraard wel goed terecht, namelijk belangrijk longonderzoek.

Aansprakelijkheid

Deelname aan ADEMNOOT is te allen tijde geheel op eigen risico. De organisatie alsook de sponsorende bedrijven zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van de deelnemers of nabestaande(n) van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het event of op of tijdens de side events, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer of team toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het event. Iedere deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). 

Portretrecht

Longfonds heeft het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te registreren, waaronder maar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van deelnemers. Daarnaast heeft Longfonds het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals maar niet beperkt tot het uitbrengen van CD’s, DVD’s en het uitzenden door middel van derden van commercials.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie en zijn partners en sponsoren voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is al dan niet inclusief zijn/haar naam en/of zijn/haar stem, voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

 

 

 

Voorwaarden weggeefactie

Deze Voorwaarden weggeefactie zijn van toepassing op de weggeefactie van ADEMNOOT. Door inschrijving voor ADEMNOOT tussen 19 december 2018 en 1 januari 2019 gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Voorwaarden weggeefactie. 

1 – Deelname is alleen mogelijk vanaf 16 jaar.
2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de inschrijving op ADEMNOOT, om deel te kunnen nemen aan de weggeefactie. Longfonds kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
3 – De winnaars ontvangen per e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de weggeefactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Longfonds gerechtigd een andere winnaar te trekken.
7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Longfonds is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering van de prijs.
8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Longfonds of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Longfonds niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs.
9 – Longfonds is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Longfonds kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
10 – Bij afgelasting van de show van Trijntje Oosterhuis kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Longfonds mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Longfonds gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de weggeefactie.
13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Longfonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
15 – Longfonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de weggeefactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de weggeefactie of de aanwijzing van de winnaar.
16 – Longfonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de weggeefactie.
17 – Longfonds is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Voorwaarden weggeefactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de weggeefactie of het verloop van de weggeefactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
18 – Longfonds is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden weggeefactie gedurende de looptijd van de weggeefactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de weggeefactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Longfonds daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de weggeefactie, zal door Longfonds op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
19 – Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden weggeefactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden weggeefactie aan.
20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de weggeefactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij weggeefactie ADEMNOOT. Longfonds zal zo spoedig mogelijk reageren.